Publiczne Przedszkole Nr 2
Search:
Regulamin rekrutacji


REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

     DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2014r. Poz.7)

   

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Ślaskim odbywa się tylko na wolne miejsca w przedszkolu. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji- rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 24.02 - 28.02 2014r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców kandydata

Przedszkole ogłasza rekrutację w formie pisemnego  ogłoszenia umieszczonego  w miejscu ogólnie dostępnym- tablica ogłoszeń  oraz na stronie internetowej placówki.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3-4-5 letnie ( urodzone w latach 2011- 2009)

 • dzieci 6 letnie ( urodzone w II połowie 2008 roku)

 • w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie,                                                                                                         

  zamieszkałe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

  § 2

  Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie wniosku wraz z załącznikami

  § 3

 1. Rekrutacja dzieci na wolne miejsca rozpocznie się o godz. 8.00 w dniu 03.marca 2014r.    i zakończy się o godz. 16.00 w dniu 17 marca 2014r.

 2. Wnioski  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo lub nieczytelnie  (brak podpisu, daty urodzenia itp.) z powodów formalnych nie będą rozpatrywane.

        Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy                     w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkola na dany rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

 4. W przypadku składania wniosków  zgłoszeniowych  do większej ilości placówek  rodzic  określa  preferencje co do kolejności przyjęcia.

 5. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli.

§ 4

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci sześcioletnie urodzone w II półroczu 2008 roku, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci pięcioletnie urodzone w 2009roku

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria określone w w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria podstawowe

Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata

 2. niepełnosprawność kandydata

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. objęcie kandydata piczą zastępczą

  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria tzw. samorządowe:

Kryteria tzw. samorządowe:

1  Rodzice kandydata pracują zawodowo

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu

3.Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata , liczona wzdłuż najkrótszej drogi umożliwiającej dojazd do przedszkola:

 1. do 1 km

 2. w przedziale powyżej 1 km do 2 km

 3. powyżej 2 km

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do przedszkola, decyduje kolejność zgłoszenia.

  Ilość punktów przysługujących za poszczególne kryteria samorządowe została określona zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 24 lutego 2014r.Zarządzenie zostało zawieszone na gazetce dla rodziców oraz umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określono w zarządzeniu Nr 3 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 24 lutego 2014r. Zarządzenie zostało zawieszone na gazetce dla rodziców oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola.

  § 5                                                                                                                                                            

   W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.                                                                                                                                           

   W sytuacji, kiedy liczba złożonych wniosków jest większa niż liczba miejsc, kwalifikacji dzieci dokonuje komisja rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 24 lutego 2014r.. Zarządzenie zostało zawieszone na gazetce dla rodziców oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola

   

  § 6

  Do wniosku zgłoszeniowego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata:

 • kryteriów określonych w ust3 pkt.1 - 7

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 • (Ust.2 pkt1 lit.b )orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)

 • (Ust.2 pkt1 lit.c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 • (Ust.2 pkt1 lit d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. Z 2013r. Poz. 135, ze zm.)

 • dodatkowych kryteriów określonych w ust.4 , ust 1

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu każdego z rodziców

 • oświadczenie potwierdzające odległość miejsca zamieszkania od przedszkola

 

§ 7

Wymagania dotyczące składanych dokumentów:

1) Dokumenty dołączone do wniosku :

a) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

c) oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia."
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia br.  poprzez zamieszczenie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  danego przedszkola na tablicy ogłoszeń .

§ 8

     2) Weryfikacja dokumentów :

a) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

b) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

     c)  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

     

§9

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie    listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.                         

                                                          § 10        

                                                                      

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

                                                                 

                                                         § 11

. Komisja rekrutacyjna:

  1)przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
   i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

          2)  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
   do przedszkola.

                                                                      § 12

 

.    Postępowanie odwoławcze. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1)  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2)  wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

     3) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§13

 

  Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego   ze względu na niepełnosprawność

1) Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest na wyżej wymienionych zasadach.

2)  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do  przedszkola, które organizuje oddziały integracyjne oraz do  przedszkoli, które organizują oddziały ogólnodostępne

 

§14

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

 

Wzór wniosku oraz wzór oświadczenia do pobrania w siedzibie przedszkola
lub na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego,

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2014

Dyrektor Przedszkola.