Regulamin Rady PedagogicznejREGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


§1


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty , statutu przedszkola i niniejszego regulaminu

 3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały, zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przedszkola

§2 1. W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Rodziców jest dyrektor przedszkola

 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą, lub na wniosek Rady Pedagogicznej:

a) przedstawiciele Rady Rodziców

b) pracownicy administracji i obsługi przedszkola

c) pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznej

d) nauczyciele klas pierwszych szkół podstawowych

e) inne uprawnione osoby

Osoby biorące udział w w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszy ć dobra osobiste

wychowanków lub ich rodziców

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie o porządku posiedzenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania

 2. W uzasadnionych przypadkach uprawnienia przewodniczącego Rady Pedagogicznej, dyrektor przekazuje swojemu zastępcy lub innemu członkowi Rady Pedagogicznej.

 3. Przewodniczący może zlecić członkom Rady przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady

 4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej są ważne, o ile obecnych jest przynajmniej połowa członków Rady

§3


 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są:

  a) przed rozpoczęciem roku szkolnego - narada organizacyjna

  b) do 15 listopada - narada podsumowująca okres asymilacji

  c) do 20 lutego - narada podsumowująca półroczną pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą

  d) do 30 czerwca narada podsumowująca roczną pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą

  e) narady o charakterze szkoleniowym, wynikające z planu pracy przedszkola w danym roku szkolnym

  f) w miarę bieżących potrzeb 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu

 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zwoływane są na wniosek przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, Rady Rodziców, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywają się po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolu


§4 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,

 4. podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków lub przyjęcia dziecka do przedszkola,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie przedszkola,

 6. ustalanie w drodze uchwał zestawu programów wychowania przedszkolnego i podręczników

 7. podejmowanie uchwał wynikających z funkcjonowania przedszkola

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz rozkład zajęć dodatkowych,

 2. projekt planu finansowego przedszkola

 3. wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego - zakres czynności dodatkowych,

 5. wybór kandydatów na stanowisko dyrektora i wicedyrektora,

 6. pracę dyrektora na wniosek organu nadzorującego lub prowadzącego

 7. program własny nauczyciela.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do uprawnionego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub wicedyrektora przedszkola.

 2. Rada Pedagogiczna wybiera w drodze głosowania swojego przedstawiciela (i) wchodzącego w skład:

  1) zespołu oceniającego pracę nauczyciela, w przypadku odwołania sie nauczyciela od oceny

  2) komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

 3. Tryb podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii:

  Uchwały Rady Pedagogicznej oraz wyrażania opinii podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym§5


 1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo:

  1) zawieszenia wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami

  2) zwoływania nadzwyczajnego zebrania Rad Pedagogicznych

  3) wydawania wewnętrznych dyrektyw w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał;

  4) zwalniania w uzasadnionych przypadkach członka Rady Pedagogicznej z obecności na zebraniu zwyczajnym z podaniem Radzie Pedagogicznej powodu nieobecności

 2. Dyrektor przedszkola jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

  1) tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola,

  2)wspólnie z nauczycielami opracować projekt tematyki zebrań Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny, uwzględniając propozycje członków Rady

  3)opracować projekt planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, uwzględniając propozycje członków Rady

  4) informować Radę Pedagogiczną o ukazujących się przepisach prawa oświatowego dotyczącego funkcjonowania przedszkola i poddawać je analizie na zebraniach, celem ustalenia trybu i form ich realizacji

  5) przedstawić Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

 3. Członek Rady pedagogicznej ma prawo:

  1) przedstawić swoje stanowisko na zebraniu Rady Pedagogicznej w sprawie wewnętrznych dyrektyw dyrektora, które jego zdaniem są niezgodne z obowiązującymi przepisami i uchwałami Rady Pedagogicznej,

  2) postawić wniosek o zmianę lub uzupełnienie protokołu, jeżeli ma zastrzeżenia do jego treści w całości lub w części, a w przypadku jeżeli jego wniosek nie uzyska poparcia większości członków Rady Pedagogicznej, może zażądać odnotowania swojego stanowiska w protokole,

  3) wglądu do protokołów, robienia notatek i wypisów,

 4. Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

  1) zapoznać się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej poprzez przeczytanie protokołu i złożenie podpisu. Protokoły są dostępne w kancelarii dyrektora przedszkola.

  2) brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej ,

  3) rzetelnie przygotowywać się do narad podsumowujących,

  4) przyczyniać sie do utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad Rad Pedagogicznych,

  5) składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych mu zadań,

  6) systematycznie doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,

  7) przestrzegać postanowień statutu przedszkola i niniejszego regulaminu,

  8) wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią, także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lu wstrzymał sie od głosu),

  9) przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,

  10) zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej

  § 6


 1. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów. Ma ona formę zbioru protokołów pisanych technologią komputerową, obejmuje okres od 1 sierpnia do 31 lipca następnego roku. Księgę corocznie binduje się, pieczętuje i podpisuje przez dyrektora placówki oraz zaopatruje się w klauzulę " Księga zawiera stron..... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ....... do dnia ......

 2. Układ stron przyjmuje następującą formę: marginesy 2,5 cm z każdej strony, czcionka 12 (Times New Roman), obowiązuje numeracja stron, wyjustowanie.

 3. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie placówki jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą

  § 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2009. z dnia 31.08.2009r.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  03‑04‑2013 13:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2013 13:41:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive