Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej


INSTRUKCJA ZASAD PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej

1. W przedszkolu prowadzony jest magazyn żywności, który prowadziGRAŻYNA MAJCHROWICZ - intendent.

2. Klucz od magazynu może posiadać tylko jedna osoba - intendentka.

3. Duplikaty kluczy od pomieszczeń magazynu powinny się znajdować w depozycie u dyrektora przedszkola.

4. Przebywanie w magazynie osób nieupoważnionych jest zabronione.

5. Obowiązki i odpowiedzialność intendenta:

a) intendent jest samodzielnie odpowiedzialny za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie niniejszej instrukcji.

b) Intendent odpowiada materialnie i dyscyplinarnie za straty powstałe z jego winy, a w szczególności powstałe z tytułu:

§ utraty prawa wniesienia pretensji do dostawców, niedostatecznych oględzin lub wybrakowania artykułów;

§ powstania nieusprawiedliwionego niedoboru,

§ nienależytego zabezpieczenia przed kradzieżą, nieprzestrzegania warunków ppoż.

c) Do obowiązków intendenta należy:

§ przyjmowanie i wydawanie artykułów, z zachowaniem zasad i formalności określonych niniejszą instrukcją,

§ prowadzenie ewidencji magazynowej, ilościowej i wartościowej,

§ utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno-porządkowym,

§ zabezpieczenie artykułów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem
i zanieczyszczeniem,

§ czuwanie nad zabezpieczeniem pomieszczenia magazynu przed kradzieżą, włamaniem i pożarem,

§ przygotowanie magazynu do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych
i rocznych,

§ pisemne i natychmiastowe powiadomienie dyrektora o wszystkich stwierdzonych brakach artykułów, o uszkodzeniu pomieszczeń, zamknięć, o brakach w wyposażeniu, kradzieżach, zepsuciu materiałów oraz innych usterkach magazynowych.

d) Odpowiedzialność intendenta rozpoczyna się z chwilą protokolarnego podpisania przez niego spisu inwentaryzacyjnego, a kończy z chwi1ą protokolarnego przekazania magazynu innej osobie i rozliczenia przez komórkę księgowości.

e) Intendent prowadzi ewidencję magazynową przez:

§ wpisywanie do ewidencji wszystkich dowodów przychodu i rozchodu, indywidualnie i z zachowaniem chronologii zapisów według dat,

§ czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem przychodu i rozchodu,

§ odbioru i przyjęcia rachunków faktur, protokołów odbioru lub przekazania,

§ sprawdzenie i porównanie ilości otrzymanych artykułów z danymi uwidocznionymi w dokumencie będącym dowodem dostawy.

5. Kontrola gospodarki magazynowej:

W zakresie gospodarki magazynowej kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor przedszkola
a) Kontrola przeprowadzana jest w celu wyeliminowania nieprawidłowości
i ustalenia, czy:

§ dokumenty zakupu artykułów żywnościowych są pełne i formalne,

§ zapisy w ewidencji magazynowej dokonywane są na bieżąco i prawidłowo,

§ istnieje zgodność ewidencji artykułów żywieniowych z ewidencją księgową oraz stanem rzeczywistym,

§ artykuły są należycie przechowywane i zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem,

§ występują w magazynie artykuły zbędne i czy stan zapasów jest gospodarczo uzasadniony.

a) Kontrolę zgodności rzeczywistych stanów zapasów artykułów żywnościowych należy ustalić w drodze inwentaryzacji w terminach określonych w instrukcji oraz w razie zmian na stanowisku intendenta lub w razie kradzieży lub pożaru.

W przypadku stwierdzenia braków artykułów należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn ich powstania oraz powiadomić jednostkę nadrzędną, obciążając jednocześnie osoby winne ich powstania.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  03‑04‑2013 13:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2013 13:16:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive