Procedury bezpieczeństwa dzieci


Procedury

Bezpieczeństwa

Dzieci

Przedszkola Nr 2

w Wodzisławiu Śl.

Opracowanie :

Rada Pedagogiczna

Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śl.
Podstawa prawna:- Statut Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śl.- rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami),- rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zmianami),- rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),- ustawa za dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),- ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U.

z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) - wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1- prawo o Ruchu Drogowym z dn. 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr. 98 poz. 602)- Ustawa o Systemie Oświaty (rozdział 2 art. 14.1 - 20.1):


Procedura

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców

(prawnych opiekunów).1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

a) do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców( opiekunów prawnych).

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

a) rozebrać dziecko w szatni,

b) osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście osobie dyżurującej.

3. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed furtką np.: wejście przed budynkiem, szatnia, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola:

a) dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

b) osoby wymienione w pkt. "a" zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub osoby dyżurującej,

c) w przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka,

d) zabrania się pozostawania rodziców z odebranym dzieckiem na terenie placu przedszkolnego w celu zabawy,

e) w przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo,

f) rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola,

g) w szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzania dziecka do przedszkola bądź w dniu poprzedzającym,

h) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go,

i) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,

rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowyProcedura postępowania


w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30

( koniec pracy przedszkola) i po godzinie zadeklarowanej w umowie

z rodzicami.


1. O godzinie 16.30 dzwonić do rodzica ( opiekuna prawnego).

2. Z rodzicem próbujemy się kontaktować 3-krotnie, jeśli nie dodzwonimy się za pierwszym razem.3. Powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

4. Skontaktować się z osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

5. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości zgłosić na policję- pogotowie opiekuńcze.6. Zgłoszeniu na policję informuje się także dyrektora.

7. Udokumentować powyższy przypadek w formie notatki służbowej.

8. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę profilaktyczną rodzica ( prawnego opiekuna),powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania- zawarta umowa z przedszkolem.
W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal odbiera dziecko z przedszkola po godzinach zadeklarowanego odbioru dyrektor placówki powiadamia pisemnie rodzica, że poinformuje o tym MOPS w celu zapewnienia dziecku należytej opieki
Procedura postępowania

w przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego przez rodzica lub inną osobę uprawnioną.1. Rodzic chcą odebrać dziecko, które przebywa w tym czasie w ogrodzie musi wejść na teren ogrodu i podejść osobiście do wychowawcy swojego dziecka lub woźnej oddziałowej, która zawoła nauczycielkę.

2. Nauczyciel woła dziecko i osobiście wydaje go rodzicowi.

3. Nie ma możliwości wydania dziecka przez zawołanie go przez rodzica, gdy ten znajduje się za ogrodzeniem.

4. Kiedy dziecko zostaje odebrane wychodzi z ogrodu, nie może przebywać z resztą grupy w ogrodzie.5. Odpowiedzialność za dziecko już odebrane przez rodzica ( opiekuna prawnego, osobę upoważnioną) ponosi osoba odbierająca, nawet wtedy, gdy znajduje się na terenie przedszkola (np. ogrodu).

Procedura postępowania


w przypadku telefonicznej prośby rodzica o odbiór dziecka przez inne osoby ( nieupoważnione na piśmie)


  1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się telefoniczne upoważnienie osoby , która w danym dniu może odebrać dziecko z przedszkola
  2. Takie upoważnienie może przyjąć wyłącznie dyrektor oraz zastępca
  3. Osobą upoważniającą może być ojciec lub matka danego dziecka jeżeli nie jest pozbawiona praw rodzicielskich
  4. Dyrektor sporządza notatkę służbową w której odnotowuje imię i nazwisko osoby upoważniającej , numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, datę i godzinę rozmowy telefonicznej oraz dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola
  5. Dane te są weryfikowane z danymi znajdującymi się w zawartych umowach
  6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, który został wskazany podczas rozmowy telefonicznej przez upoważniającego.Procedura postępowania

w przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola i wezwać policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i przekazać informację dotycząca szczegółów zdarzenia.Procedura postępowania

w przypadku, gdy po dziecko do przedszkola przyjdzie osoba nieupoważniona.

1. Nie wydać dziecka.

2. Powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Sporządzić notatkę służbową.

4. Zawiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), których należy zobowiązać do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura postępowania

w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu.

1. Powiadomić dyrektora placówki.

2. Nie wydać dziecka i jednocześnie powiadomić o tym fakcie inną dorosłą upoważnioną i pełnoletnią osobę z rodziny, która zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Sporządzić notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia.

4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny) odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to placówka ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie pracowników ds. rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Procedura postępowania

w przypadku, gdy istnieje uzasadnienie podejrzenia, że dziecko jest niedożywione, pozostawione w domu bez opieki, zaniedbane i będące ofiarą przemocy w rodzinie.

1. Nauczyciel powiadamia dyrektora placówki.

2. Sporządza z obserwacji notatki służbowe.

3. Dyrektor placówki rozmawia z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu zmiany obecnej sytuacji. Próbuje pomóc poprzez skierowania rodzica do MOPSu, rozmawia przedtem z odpowiednimi pracownikami tego organu. Jeżeli to nie skutkuje razem z pracownikiem MOPSu ustala dalsze działania - np. kontakt z kuratorem zawodowym sadu ds. rodziny.

Procedura

wydania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców

(opiekunów prawnych)

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej.

2. Na pierwszy zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.3. Założyć teczkę "Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola w Gr...."

4. Teczka znajduje się w gr. 3,4-latków i kancelarii dyrektora.

5. Osoba dyżurująca, jeśli ma wątpliwości sprawdza, czy dana osoba przychodząca po dziecko jest podana w oświadczeniu do odbioru dziecka.

6. W sytuacji budzących wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.

Procedura

postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych

przedmiotów.

1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.

2. Powiadomienie dyrektora.

3. Powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o powstałym zagrożeniu.


4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyja ś nienia zaistniałej sytuacji

i u ś wiadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.


5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.

6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową.

Procedura

postępowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka

na placówce.

1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.

2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.

4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.

5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:

1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.

2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.

3. Zabezpiecza miejsce wypadku.

4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy.

5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.

6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.

7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno -

Epidemiologiczną.

Procedura

bezpiecznego przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego przypomina się dzieciom zasady bezpiecznej zabawy:


- słuchanie swojej pani cały czas,

- reagowanie, kiedy woła po imieniu lub na zbiórkę,

- nie wolno opuszczać ogrodu bez zgody swojej pani,

- nie wolno wspinać się po płocie, odchodzić za wyznaczone miejsca.

1. Do ogrodu przedszkolnego dzieci wychodzą pod opieką nauczycielki i woźnej oddziałowej niezależnie od ilości dzieci: zawsze 2 osoby dorosłe do sprawowania opieki.

2. W gr. 3-4 latków do ogrodu razem z nauczycielka i woźną oddziałową wychodzi także pomoc nauczyciela.

3. W razie nieobecności woźnej oddziałowej danej grupy wiekowej dopuszcza się wyjście do ogrodu nauczyciela z inną grupą (gdzie jest woźna oddziałowa) jeśli na opiekuna dorosłego przypada nie więcej niż 10 dzieci.

4. Czasie pobytu w ogrodzie, dzieci: bawią się w piaskownicy, biegają korzystają z urządzeń terenowych, uczestniczą w zabawach ruchowych itp.5. Opiekunowie grup, szczególnie nauczyciele, cały czas monitorują teren, by żaden z wychowanków nie oddalił się z ogrodu. Wszystkie dzieci muszą być w zasięgu wzroku opiekunów.

6. Newralgiczne miejsca, takie jak: miejsce wejścia do ogrodu (od ul. Chopina i ul. Karłowicza, gdzie dziecko łatwo może się oddalić) należy notorycznie obserwować i zabezpieczać, by ELIMINOWAĆ WSZELKIE PRÓBY opuszczenia placu zabaw przez dziecko.

7. WAŻNE :

-nauczyciel przelicza dzieci:

- przed wyjściem z przedszkola,

- w czasie pobytu na dworze (wielokrotnie),

- w trakcie zbiórki przed opuszczeniem ogrodu, NAUCZYCIEL OPUSZCZA OGRÓD tylko wtedy, gdy cała grupa jest skompletowana!

- Przed wejściem do przedszkola przelicza dzieci ponownie.

8. Jeśli w trakcie pobytu w ogrodzie następuje zmiana nauczycieli, to:

- nauczycielka kończąca pracę podaje stan liczbowy grupy przebywającej w ogrodzie.

Procedura

spacerów i wycieczek pieszych poza budynek przedszkola.


1. Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy.

2. Wpis w zeszycie wyjść (określenie miejsca wyjścia i czas).

3. Zbiórka i przeliczania dzieci przed wyjściem z budynku.

4. Niezależnie od ilości dzieci na spacery i wycieczki wychodzą:

- nauczycielka i woźna oddziałowa,

- w najmłodszej grupie dodatkowo na spacery i wycieczki wychodzi pomoc nauczyciela,
5. Nauczyciel znajduje się na początku kolumny dzieci, na końcu woźna

oddziałowa. Opiekunowie idą od strony ulicy.


6. W czasie całego wyjścia nauczycielka idąca z przodu co jakiś czas spogląda na całą grupę idącą za nią, by sprawdzić, czy grupa jest zwarta i czy dzieci zachowują się bezpiecznie.

7. W czasie przechodzenia na drugą stronę ulicy:

- nauczyciel wybiera TYLKO MIEJSCA do tego przeznaczone czyli "przejścia dola pieszych" najlepiej z sygnalizacją świetlną.

-gdy nie ma pasów, ocenia sytuacje drogową; czy nic nie jedzie i jest bezpieczne by można było przejść z dziećmi.

- ocenia czy w trakcie przechodzenia będzie widać nadjeżdżający pojazd.

Gdy dzieci przechodzą przez ulicę:

1. Nauczycielka staje na pasach i obserwuje przechodzące dzieci,

2. Woźna oddziałowa w tym czasie jest na początku kolumny dzieci, przejmuje przechodzące dzieci z ulicy (dzieci gromadzą się na chodniku) i czeka aż wszystkie dzieci dołączą,3. Przesuwa dzieci, które już przeszły, by była zwarta grupa i robi miejsce dzieciom dołączającym,

4. Dopiero, gdy ostatnie dziecko zejdzie z przejścia, nauczyciel opuszcza jezdnię i przechodzi do przodu, a woźna oddziałowa do tyłu,5. ZABRANIA się przechodzenia na zakrętach !!!!

6. Szczególna uwagę zwraca się na dzieci np. ruchliwe, które osoba dorosła bierze wtedy za rękę.7. W przypadku odbierania dziecka w trakcie spaceru, rodzic zobowiązany jest podejść do nauczyciela i z "jego rąk" odebrać wychowanka.

8. gdy grupa zbliża się do terenu przedszkola, a na jego Terenia widać grupkę oczekujących na nie rodziców (odbiór dzieci)


9. nauczyciel przypomina dzieciom, wszyscy razem wchodzimy na plac i nie wybiegamy z grupy.

Procedura

egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Rodzice dziecka podlegającego w/ w. obowiązkom są zobowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; klasy pierwszej szkoły podstawowej,

- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  03‑04‑2013 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2013 13:08:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive