Regulamin w sprawie organizacji kontroli zarządczej


REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2

W Wodzisławiu Śląskim

§ 1

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji kontroli zarządczej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Chopina 13

§ 2

Osobą odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie kontroli zarządczej jest dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 Gabriela Adamczyk

§ 3

Kontrolę zarządczą sprawuje dyrektor oraz upoważnieni pracownicy.

§ 4

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

1) kontrola - porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w przepisach prawa, regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach oraz sformułowanie wniosków
i zaleceń pokontrolnych;

2) kontrola zarządcza - bieżąca weryfikacja metod postępowania oraz ocena jakości
i skuteczności podejmowanych działań dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania przedszkola, w celu zapewnienia zgodnego z prawem, efektywnego oszczędnego i terminowego realizowania zadań statutowych przedszkola;

3) identyfikacja ryzyka - wskazanie miejsc i obszarów, w których mogą wystąpić nieprawidłowości;

4) informacja zarządcza - zestaw informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola, niezbędny do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych;

5) zalecenie pokontrolne - jest to polecenie podjęcia działania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości;

6) wniosek pokontrolny - zalecenia do prowadzenia zmian, mające na celu usprawnienie lub poprawę organizacji pracy;

7) procedura - zespół postępowań zapisany w przepisach prawa, regulaminach, zarządzeniach, instrukcjach, obowiązujący wszystkich pracowników przy realizacji zadań Przedszkola (np. regulaminy zamówienia publicznego, instrukcja kasowa, instrukcja w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków).

§ 5

Podstawowymi celami kontroli zarządczej są:

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczność i efektywność działania;

3) wiarygodność sprawozdań;

4) ochrona zasobów;

5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;

7) zarządzanie ryzykiem.

§ 6


Zakres kontroli zarządczej obejmuje następujące zdarzenia gospodarcze:

1) gromadzenie dochodów,

2) wydatkowanie środków publicznych,

3) zaciąganie zobowiązań.

§ 7

1. Struktura organizacyjna Przedszkola powinna być dostosowana do aktualnie realizowanych celów i zadań.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników powinien być określony w sposób precyzyjny oraz odpowiedni do stopnia podejmowanych decyzji.

§ 8

1. Należy określić poszczególne cele i zadania realizowane przez Przedszkole co najmniej w rocznej perspektywie.

2. Prowadzi się bieżący monitoring realizowanych zadań z zastosowaniem kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności.
§ 9

1. Co najmniej raz w roku należy dokonywać identyfikacji ryzyka związanego
z poszczególnymi celami i zadaniami Przedszkola.

2. Dyrektor Przedszkola określa akceptowany poziom ryzyka oraz wskazuje działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia akceptowanego poziomu danego ryzyka.
§ 10

Informację zarządczą stanowią:

1) wyniki kontroli rocznych realizowanych przez dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2
w Wodzisławiu Śląskim, o których mowa w § 5;

2) wyniki kontroli doraźnych;

3) wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione do nich instytucje, takie jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, kontrole resortowe;

4) wyniki audytu wewnętrznego;

5) wyniki prowadzone w ramach kontroli finansowo-księgowej;

6) kontrola funkcjonalna;

7) samokontrola.

§ 11

Dyrektor Przedszkola, na podstawie informacji zarządczej, składa corocznie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  03‑04‑2013 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  03‑04‑2013 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2013 13:21:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie